Čoskoro pridáme publikácie a odborné podklady o procese transformácie a deinštitucionalizácie, na ktorých sme pracovali:

KNIHY:

Cangár, M., Cangárová, L. Nincová, D. 2014.  Else a Ema (nezávislý život v komunite). Rada pre poradenstvo v sociálnej práci. Bratislava. ISBN: 978-80-971604-4-9 

Cangár, M., Krupa. S. 2015. Význam podmienok kvality sociálnych služieb v procese transformácie a deinštitucionalizácie. IA MPSVR SR. ISBN: 978-80-89837-00-7

Cangár M., Machajdíková, M. (edt.) 2015. Transformačný plán. Metodika prípravy. IA MPSVR SR. Bratislava. ISBN: 978-80-970110-8-6

Kolektív autorov. 2015. Záverečná hodnotiaca správa Národný projekt: Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb. IA MPSVR SR. Bratislava. ISBN: 978-80-970110-6-2

Kolektív autorov. 2015. Riadenie a manažment prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. IA MPSVR SR. Bratislava. ISBN: 978-80-970110-7-9

Krupa, S. a kol. 2007. Transformácia domovov sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie jej obyvateľov. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci. Bratislava. ISBN: 978-80-970004-2-4

Rollová, L. a kol. 2015. Tvorba inkluzívneho prostredia v procese deinštitucionalizácie. IA MPSVR SR. Bratislava. ISBN: 978-80-970110-5-5

Rollová L., Čerešňová, Z. 2015. Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb. IA MPSVR SR. Bratislava. ISBN 978-80-970110-4-8

Slatta, K., Ellefsen, E. – Cangar, M.(eds.) 2016. Plán účasti a skúsenosti. Nadácia SOCIA. Bratislava. ISBN: 978-80-969744-9-8

Záhorcová, V. a kol. 2015. Podporované zamestnávanie v procese prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. IA MPSVR SR. Bratislava. ISBN: 978-80-89837-01-4