Slovenská únia podporovaného zamestnávania vznikla v máji 2004 ako odozva na potrebu zastrešovať a obhajovať záujmy a ciele organizácií a jednotlivcov, ktoré sa zaoberajú podporovaným zamestnávaním. V súčasnosti združuje 31 agentúr podporovaného zamestnávania na Slovensku.

Čo chceme dosiahnuť?

Slovenská únia podporovaného zamestnávania je občianske združenie, ktorého poslaním je formulovať, šíriť a podporovať myšlienku a filozofiu podporovaného zamestnávania na Slovensku.

Podporované zamestnávanie je časovo vymedzený komplex služieb, ktorého cieľom je podporovať klientov, aby si našli prácu a udržali si miesto na otvorenom trhu práce za rovnakých platových podmienok. Podporované zamestnávanie je určené  osobám znevýhodneným na trhu práce, ktoré pre získanie a udržanie pracovného miesta potrebujú dlhodobú podporu priamo na pracovisku. Podpora je poskytovaná podľa individuálnych schopností a potrieb konkrétneho človeka.

Našim cieľom je…

  • Združovať poskytovateľov služieb podporovaného zamestnávania a podporovateľov filozofie podporovaného zamestnávania.
  • Vytvárať metodiku podporovaného zamestnávania a štandardov kvality služieb podporovaného zamestnávania v súlade s požiadavkami Európskej únie podporovaného zamestnávania, priebežne ich aktualizovať na základe nových poznatkov a skúseností a dbať na ich uplatňovanie členmi SÚPZ.
  • Podporovať vznik a rozvoj nových poskytovateľov služieb podporovaného zamestnávania.
  • Presadzovať a obhajovať podporované zamestnávanie ako súbor služieb, bez ktorých sa otvorená spoločnosť nezaobíde.
  • Byť aktívnym členom Európskej únie podporovaného zamestnávania (European Union of Supported Employment).
  • Šíriť vzdelanosť v odbore podporovaného zamestnávania so zvláštnym dôrazom na potreby členov.
  • Rokovať so štátnymi inštitúciami Slovenskej republiky, s reprezentantmi mimovládneho sektora, podnikateľskej sféry, zamestnávateľmi atď.