Víziou Rady pre poradenstvo v sociálnej práci 

je vplývať na zmenu spoločenského prostredia v záujme podpory ľudskej a občianskej dôstojnosti postihnutých a starších ľudí. Potrebu zmeny považujeme za dôležitú z toho dôvodu, že je preukázateľný rozpor medzi reálnymi podmienkami ich života a etickými zásadami, (ktoré majú základy v kresťanských hodnotách a kultúre)  a  uplatňovaním ich práv.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) je neziskové občianske združenie, ktoré ponúka poradenstvo, supervíziu a vzdelávanie pri skvalitňovaní sociálnych služieb pre pracovníkov v sociálnych službách v Slovenskej republike.
Cieľom RPSP je poskytovanie prevencie, poradenstva, pomoci a služieb občanom v nepriaznivých životných situáciach, tak, aby napriek ťažkostiam v ktorých sa nachádzajú mohli dôstojne žiť. S týmto cieľom súvisí tiež deinštitucionalizácia a transformácia sociálnych inštitúcii, rozvíjanie nových foriem pomoci, neformálneho vzdelávania, tréningov prijímateľov sociálnych služieb a vzdelávania sociálnych pracovníkov v spolupráci so zahraničnými partnermi.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

  1. Podporuje a iniciuje zlepšovanie kvality sociálnych služieb ich transformáciu, deinštitucionalizáciu, decentralizáciu a humanizáciu
  2. Poskytuje vzdelávanie, poradenstvo a supervíziu pre mimovládne organizácie, samosprávu a štátnu správu v oblasti sociálnych služieb
  3. Poskytuje základné a špecializované poradenstvo a  sociálnu rehabilitáciu pre prijímateľov sociálnych služieb, ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, postihnutých a starších občanov v oblasti sociálnych služieb
  4. Navrhuje a realizuje inovatívne pilotné projekty.

Pracovníci Rady a členovia združenia majú záujem na zmene spoločenského prostredia v záujme podpory ľudskej a občianskej dôstojnosti ľudí so špecifickými potrebami.
Svoje služby ponúkame najmä postihnutým a starším občanom, pracovníkom štátnych a mimovládnych neziskových organizácií, samosprávnym krajom, študentom, starostom miest a obcí a dobrovoľníkom.