Univerzálne navrhovanie objektov sociálnych služieb

V Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím je univerzálne navrhovanie definované ako „navrhovanie výrobkov, prostredí, programov a služieb tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nevyhnutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu; „univerzálne navrhovanie“ nevylučuje asistenčné zariadenia pre určité skupiny osôb so zdravotným postihnutím, ak je to potrebné”.

Pri tvorbe objektov sociálnych služieb sa odporúča aplikovať univerzálne navrhovanie:

  • univerzálne navrhovanie je vyšším „levelom“ bezbariérového navrhovania, pretože zohľadňuje nároky širokého spektra užívateľov,
  • začlenenie princípov univerzálneho navrhovania do výstavby je najefektívnejší spôsob ako zlepšiť prístupnosť objektov sociálnych služieb a súčasne zabezpečiť väčšiu nezávislosť prijímateľov sociálnych služieb,
  • implementácia univerzálneho navrhovania do projektovej dokumentácie stavieb v počiatočných fázach tvorivého procesu je omnoho lacnejšia ako dodatočná debariérizácia stavieb.

CEDA vám môže poskytnúť odborné poradenstvo v oblasti tvorby fyzického prostredia:

  • pri tvorbe Transformačného plánu zariadenia,
  • pri tvorbe Komunitných plánov rozvoja sociálnych služieb,
  • pri výbere pozemkov a objektov vhodných na investičnú činnosť,
  • pri tvorbe projektovej dokumentácie objektov komunitných sociálnych služieb.