Poslanie Výskumného a školiaceho centra bezbarierového navrhovania

Profesionálna podpora tvorby a realizácie bezbariérového prostredia tak, aby mohlo byť užívané všetkými ľuďmi bez rozdielu ich fyzických, zmyslových a mentálnych daností a schopností. CEDA bude skúmať a rozpracúvať princípy univerzálneho navrhovania – navrhovania pre všetkých, s cieľom umožniť slovenským občanom integrovať sa do spoločnosti.

Univerzálne navrhovanie sa týka tvorby prostredia v jeho všetkých súvislostiach tak, aby bolo prístupné a zrozumiteľné pre maximálne možnú časť obyvateľstva, nezávisle na ich veku, schopnostiach a obmedzeniach. (Disability Act, 2005)

Hlavné činnosti centra

sú nasmerované najmä na :
– participáciu pri vytváraní legislatívnych predpisov ovplyvňujúcich architektonicko-urbanistické prostredie v súčinnosti s európskymi a národnými inštitúciami
– výskum v spolupráci s relevantnými národnými univerzitnými pracoviskami zaoberajúcimi sa predmetným problémom a na prezentáciu dosiahnutých výsledkov
– zosúladenie národných a medzinárodných noriem a iných legislatívnych predpisov v oblasti univerzálneho navrhovania

okrem toho vyvíja aktivity v oblasti vzdelávania a odborného rastu zamerané na :
– vývoj vzdelávacích kurzov v oblasti univerzálneho navrhovania v spolupráci s akademickými, odbornými a dotknutými štátnymi inštitúciami
– zavedenie a integráciu princípov univerzálneho navrhovania do univerzitných študijných plánov na všetkých stupňoch štúdia (bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň)
– vysielanie podnetov odborníkom s cieľom začlenenia princípov univerzálneho navrhovania do hodnotiacich kritérií odborných komisií

aktivity zamerané na šírenie myšlienok univerzálneho navrhovania :
– zhromaždenie vedomostí založených na správnych príkladoch uplatnenia univerzálneho navrhovania v praxi
– odborné konzultácie pre ľudí v ťažkostiach, spôsobených bariérami v prostredí
– organizácia vzdelávacích kurzov pre odborníkov podieľajúcich sa na tvorbe životného prostredia, ktoré budú zamerané na správne pochopenie princípov univerzálneho navrhovania

Členovia CEDA sú riešiteľmi viacerých výskumných, pedagogických a rozvojových projektov:

  • Národný projekt: Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb, riešitelia CEDA poskytovali vzdelávaciu a poradenskú činnosť v oblasti „Architektonická podpora procesu deinštitucionalizácie“. (2013-2015)
  • UNIALL – Prístupnosť vysokoškolského vzdelania pre študentov so špecifickými potrebami. Projekt Erasmus+ Program KA2 – Strategické partnerstvá. (2015-2018)
  • Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Rozvojový projekt financovaný MŠVVŠ SR. (2014-2015)
  • Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Rozvojový projekt financovaný MŠVVŠ SR. (2015-2017)
  • Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu. Projekt VEGA. (2011-2014)
  • Audítorský program – univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia. Projekt VEGA (2008-2011)